Algemene voorwaarden

STEPAA Training en Coaching is gevestigd te Nisse,
Paul Krugerstraat 20,
4443 AK


1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en coaching, alsmede voor overige dienstverlening, tussen STEPAA, hierna te noemen: "opdrachtnemer", en haar opdrachtgevers.


2. Grondslag offertes en opdrachten
Offertes zullen door de opdrachtnemer schriftelijk of per email worden verstrekt. De offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering heeft verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De prijzen in de offerte zijn Excl. BTW en Excl. andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft een karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.


3. Uitvoering van de opdracht
De opdracht zal worden uitgevoerd door de opdrachtnemer zelf. Behoudens zo uit de opdracht voortvloeit dat de opdrachtnemer deze onder haar verantwoordelijkheid met of door anderen mag laten uitvoeren.


4. Informatievoorziening en introductie
Bij de aanvraag van de uitvoering van de opdracht zorgt opdrachtgever voor een, indien nodig passende introductie van opdrachtnemer binnen de organisatie van opdrachtgever, en verleent opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn medewerking, in de ruimste zin des woords. De opdrachtgever verzorgt, indien opdrachtnemer dat voor de uitvoering van de opdracht van belang acht, de noodzakelijke contacten binnen zijn/haar organisatie. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer alle voor de opdracht noodzakelijke informatie en documenten tijdig ontvangt.


5. Non-concurrentiebeding
Geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met het personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.


6. Honorarium
De opdracht wordt uitgevoerd volgens de vooraf in de offerte aangegeven begroting van het honorarium. Eventuele noodzakelijke overschrijding van deze begroting wordt door de opdrachtnemer tijdig gemeld bij de opdrachtgever en met de opdrachtgever besproken. Over de wijze van betaling worden per opdracht met de opdrachtgever nadere afspraken gemaakt. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. De opdracht en de wijze van betaling worden door de opdrachtnemer bij de aanvang van het project aan opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigd.


7. Onkosten
De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover die niet in het honorarium zijn inbegrepen.


8. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten welke niet in het honorarium zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na die vervaldag is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15 % van de hoofdsom en de wettelijke rente voor zijn rekening. Deze kosten zijn verschuldigd onverminderd de veroordeling van de wederpartij in de kosten ener gerechtelijke procedure. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever zal de opdrachtnemer noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.


10. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.


11. Voortijdige beëindiging van de opdracht
Zowel door opdrachtgever als door de opdrachtnemer kan de opdracht voortijdig worden beëindigd, als de werkzaamheden niet het beoogde en/of gewenste effect (zullen of kunnen) opleveren en de oorzaak hiervan niet door beide partijen gezamenlijk kan worden verholpen. In dat geval dient de opzegging per aangetekend schrijven te geschieden. Partijen hoeven geen opzegtermijn in acht te nemen.


12. Gevolgen van de voortijdige beëindiging
Bij de opzegging maakt de opdrachtnemer aanspraak op betaling van de declaratie voor de dan toe verrichte werkzaamheden, alsmede bij wijze van vergoeding 20% van het honorarium dat volgens de offerte van de opdrachtnemer in het kader van de opdracht nog verschuldigd zou zijn geweest. Behoudens voor het geval de opzegging plaatsvindt door de opdrachtnemer, en de reden van de opzegging geheel in diens risicosfeer is gelegen. In dat geval is de 20% vergoeding niet verschuldigd. Integrale betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum van opzegging. In geval van voortijdige beëindiging zal opdrachtnemer het tot op dat moment gerealiseerde resultaat van de opdracht bij de opdrachtgever inleveren. Voor zover dat extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. In geval één van beide partijen instaat van faillissement geraakt, dan wel surséance van de betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.


13. Intellectuele eigendommen
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer.


14. Geheimhoudingsplicht
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle zaken die uit hoofde van de opdracht te hare kennis komen, tenzij partijen anders overeenkomen, dan wel opdrachtnemer in strikt juridische zin gehouden is bepaalde informatie aan bepaalde personen en/of organisaties kenbaar te maken.


15. Publiciteits- en auteursrechten
Alle uit de met de opdracht en offerte verband houdende voortbrengselen mogen door of namens opdrachtgever slechts na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden vermenigvuldigd (behoudens voor intern gebruik binnen de eigen onderneming), opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.


16. Aansprakelijkheid
Bij voortijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 11 is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden dan wel te lijden schade behoudens voor zover het opzettelijk door de opdrachtnemer veroorzaakte schade betreft. In dat geval geldt hetgeen hierna wordt gesteld ten aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


17. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


18. Geschillenregeling
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.


Nisse, September 2008
STEPAA training en coaching.

Stepaa

Visie
Naam
Aanpak
Algemene voorwaarden

Laatste nieuws

In deze workshops zal uitleg gegeven worden hoe de paarden- coaching werkt, wat de paarden ons laten zien en hoe we dit 'ver…

Lees meer…

Contact

Stepaa Training & Coaching
Ada Steketee - Paauwe

Telefoonnummer 0113 - 64 92 12
Faxnummer 0113 - 64 40 06
E-mail adres info@stepaa.nl